Vâng! chính là câu nói nhưng những anh em trong xã thiết bị hoạ Design, vẫn thường tào lao với nhau qua đầy đủ cuộc nhậu, giỏi trên bàn thao tác