Contents

download Office Visio 2010 Full 32 bit và 64 bit – Phần mượt vẽ sơ thứ bốn duy, thuật toán hayPass Giải Nén : fullcrachồng.vn

tải về Office Visio 2010 Full 32 bit với 64 bit – Phần mượt vẽ sơ đồ gia dụng tứ duy, thuật toán thù giỏi, sơ đồ gia dụng kăn năn, sơ vật dụng hình câydownload Office Visio 2010 Full 32 bit với 64 bit

Đang xem: Hướng dẫn crachồng visio 2010

*
*
*

Cách 2: Nhập lệnh mặt dưới

if exist “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14″if exist “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14″cscript //Nohình ảnh sản phẩm OSPP..VBS /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCPcscript //Nobiệu tượng công ty ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exitHoặc

emang đến offtitle Activate Microsoft Visio 2010 Volume for FREE!&cls&eđến ============================================================================&emang lại #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&eđến.&emang lại #Supported products:&emang lại – Microsoft Visio 2010 Standard Volume&emang lại – Microsoft Office 2010 Visio Volume&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14”)&echo.&emang đến ============================================================================&eđến Activating your Office…&cscript //nologo sản phẩm slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nobiệu tượng công ty ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo sản phẩm ospp.vbs /unpkey:KHFGJ >nul&cscript //nohình ảnh sản phẩm ospp.vbs /unpkey:Q8TCP >nul&cscript //nohình ảnh ospp.vbs /inpkey:767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ >nul&cscript //nobiệu tượng công ty ospp.vbs /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCPhường. >nul&set i=1:serverif %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.ccif %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.irif %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.comif %i%==4 mix KMS_Sev=m.zpale.comif %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.comif %i%==6 mix KMS_Sev=kms9.MSGuides.comif %i%==7 goto lớn notsupportedcscript //nobiệu tượng công ty ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&emang lại ============================================================================&echo.&echo.cscript //nohình ảnh ospp.vbs /act | find /i “successful” && (emang lại.&emang lại ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.:haltpause >nul vậy là OK nhé , Chúc chúng ta thành công