Cách phá pass win 8

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập đăng nhập lệ Windows Khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhtràn vào Windows Lúc quên

Quý Khách vẫn lúc nào bị quên password đăng nhtràn lên Windows với cảm thấy bị bất lực chưa?