Cách viết chương trình pascal lớp 11

Câu 1: Viết lịch trình giải hệ 2 phương trình hàng đầu, cùng với a, b, c, d, e, f, là các hệ số thực nhập vào tự keyboard. Thông báo hiệu quả ra màn hình hiển thị.

You watching: Cách viết chương trình pascal lớp 11

Câu 2: Viết lịch trình giải phương thơm trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, cùng với a, b, c là các hệ số thực nhtràn lên trường đoản cú keyboard.

See more: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Pdms Trong Piping Work, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Pdms

Câu 3: Nhập vào trong 1 hàng n số ngẫu nhiên từ keyboard. Tìm quý giá lớn nhất cùng nhỏ độc nhất vô nhị của hàng số kia. In công dụng kiếm được ra screen thuộc vị trí của những giá trị max, min trong dãy số.

See more: Phần Mềm Kết Nối Camera Điện Thoại Với Máy Tính Sử Dụng Cáp Usb Kết Nối

Câu 4: Viết công tác nhtràn vào ma trận thực Anxm . Sau kia tìm quý hiếm lớn số 1, quý hiếm nhỏ độc nhất vô nhị của ma trận này. In ma trận thuộc công dụng kiếm được ra screen.

 


*
3 trang
*
minh_thuy
*
*
9018
*
18Download
quý khách sẽ coi tài liệu "Một số bài tập Pascal lớp 11", nhằm sở hữu tài liệu cội về sản phẩm công nghệ bạn click vào nút ít DOWNLOAD sống trên

Một số bài xích tập Pascal lớp 11Câu 1: Viết công tác giải hệ 2 pmùi hương trình hàng đầu, cùng với a, b, c, d, e, f, là những hệ số thực nhập lệ trường đoản cú keyboard. Thông báo tác dụng ra màn hình hiển thị.Câu 2: Viết chương trình giải pmùi hương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, với a, b, c là các hệ số thực nhtràn vào từ keyboard.Câu 3: Nhập vào một trong những hàng n số bất kỳ tự bàn phím. Tìm giá trị lớn nhất cùng nhỏ tốt nhất của hàng số đó. In kết quả tìm được ra màn hình hiển thị cùng vị trí của các quý hiếm max, min vào dãy số.Câu 4: Viết chương trình nhập vào ma trận thực Anxm . Sau đó kiếm tìm quý hiếm lớn số 1, cực hiếm nhỏ dại tốt nhất của ma trận này. In ma trận cùng hiệu quả tìm kiếm được ra screen.Hướng dẫn giải bài bác tập1. Giải hệ số 1 2 ẩn:PHP:HE 2 PHUONG TRINH BAC NHATuses crt;var a,b,c,d,e,f,DD,Dx,Dy:real;BEGINclrscr;Writeln("Nhap he so a, b, c: "); readln(a,b,c);Writeln("Nhap he so d, e, f: "); readln(d,e,f);DD:=a*e-d*b;Dx:=c*e-f*b;Dy:=a*f-d*c;IF DD0 thenwriteln("HPT co nghiem duy nhat: x=",Dx/DD:5:2," va y=",Dy/DD:5:2);IF DD=0 thenBeginIF (Dx0) or (Dy0) then writeln("HPT vo nghiem :(");IF (Dx=0) and (Dy=0) then writeln("HPT vo so nghiem :))");End;readln;END.2. Giải PT bậc 2:PHP:Giai phuong trinh bac 2uses crt;var a,b,c,delta:real;BEGINclrscr;repeatwrite("Nhap a, b, c:"); readln(a,b,c);Until (a0) or (b0) or (c0);IF a=0 thenIF b0 then writeln("Phuong trinh co nghiem duy nhat: x= ",-c/b:6:3)else write("Phuong trinh vo nghiem!!!")ELSEBegin DELTA:=b*b-4*a*c;If delta=0 then write("Phuong trinh co nghiem kep: x=",-b/a:6:3);IF delta>0 thenbegin writeln("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ");writeln("X1= ",(-b+sqrt(delta))/2/a:6:3);writeln("X2= ",(-b-sqrt(delta))/2/a:6:3);end;If deltamax then max:=a;IF amax then max:=a;IF a

Chuyên mục: Chia sẻ